Responsive image Responsive image
เส้นทางความยั่งยืน ศาลานา

พื้นที่ของเรามีไว้เพื่อพัฒนาการเกษตรที่มุ่งมั่นสร้าง “Smart Farmer” ที่นำนวัตกรรมและแนวทางการสร้าง ต้นแบบธุรกิจสมัยใหม่มาใช้ โดยยึดหลักเกษตรวิถีธรรมชาติ เพื่อขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจ ด้วยพลังแห่งการแบ่งปัน