Responsive image Responsive image

ร่วมทีม   ศาลานา

  ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพลังเล็ก ๆ ที่จะช่วยให้สิ่งที่เราคิด "ตรงกัน" สำเร็จกันเถอะ
 
คุณสมบัติ
 • ชาย-หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี - ปริญญาโทสาขาการจัดการ, การตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทางการตลาด หรือ เจ้าหน้าที่ผลิตภัณฑ์ ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • ร่วมสร้างกลยุทธ์แนวทางการดำเนินงานเพื่อสร้างรายได้ผ่านผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ศาลานา ตามวัตถุประสงค์ที่จะก่อให้เกิดการบริโภคเกษตรอินทรีย์ที่ยั่งยืน
 • วางแผนและพัฒนากลยุทธ์การตลาดให้แก่ผลิตภัณฑ์ภายใต้ศาลานา และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
 • สร้างเครื่องมือทางการตลาด และการสื่อสาร สนับสนุนช่องทางการจัดจำหน่าย เพื่อผลักดันกลยุทธ์ทางการตลาดให้สัมฤทธิ์ผล
 • พัฒนาแผนงาน และบริหาร งบประมาณภายในให้งาน สำเร็จลุล่วง ภายใต้ช่วงเวลาที่วางแผนไว้
 • สำรวจการเปลี่ยนแปลงของตลาด และ ผู้บริโภค เพื่อพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด
 • บริหารร่วมกับฝ่ายผลิต วิชาการ และฝ่ายนวตกรรม
 
คุณสมบัติ
 • เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพขึ้นไปในสายงานการตลาดหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว
 • ประสานงานกับลูกค้าในการจัดส่งสินค้าและติดตามงานหลังการขาย 
 • รับข้อร้องเรียนจากลูกค้าหากมีข้อผิดพลาด
 • จัดทำรายงานและเอกสารเกี่ยวกับการขาย สรุปรายงานการขาย เพื่อส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • วางแผนการจัดส่งสินค้าตามคำสั่งซื้อ
 • งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย