Responsive image Responsive imageวันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 
2564:
 
ช่วงเช้า Welcome Drink เครื่องดื่มธรรมชาติจากข้าวสีเข้ม พร้อมอาหารว่าง 
08:30 – 09:00 น. ทำความรู้จักกันและสำรวจความคาดหวัง โดย เจ้าหน้าที่โครงการศาลานา
 • ทำความรู้จักกัน
 • สำรวจความคาดหวังของการมาอบรม
09:00 – 10:30 น.
(10:30 น. รับประทานอาหารว่าง)
บรรยายและแลกเปลี่ยน โดย อ.ชูเกียรติ  โกแมน

นิเวศเกษตรธรรมชาติ ให้ธรรมชาติช่วยทำเกษตรกรรมแบบ Smart
 • เรียนรู้ระบบนิเวศธรรมชาติ ความสัมพันธ์ของนิเวศภายในฟาร์ม ปัจจัยที่มีผลต่อการปลูกพืช เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการอย่างเป็นระบบ 
 • หลักการจัดทรัพยากรในฟาร์ม เพื่อลดการพึ่งพาจากภายนอก การจัดการของเสีย(ZERO Waste) การลดเวลา และการลดต้นทุน
การปรับปรุงบำรุงดิน 
 • เรียนรู้และเข้าใจคุณสมบัติของดิน เพื่อการปรับปรุงดินอย่างถูกต้อง
การหมุนเวียนทรัพยากรมาใช้ในแปลงฟาร์ม
 • การจัดการระบบปศุสัตว์และการจัดการของเสียในฟาร์ม เพื่อลดต้นทุนการผลผลิต
10:30 น. รับประทานเครื่องดื่มออร์แกนิก และอาหารว่างจากตลาดบ้านรังนก ที่มาจากกระบวนการผลิตตามวิถีธรรมชาติ) 
11:00 – 12:30 น. หลักการในการออกแบบผังฟาร์มอย่างชาญฉลาด 
 • แนวทางการออกแบบผังฟาร์มให้สอดคล้องกับระบบนิเวศ และความต้องการ/เป้าหมายของเจ้าของฟาร์ม
 • หลักการสำคัญในการออกแบบผังฟาร์มเพื่อสร้างระบบที่มีความสัมพันธ์/เกื้อกูล ภายในฟาร์ม
 • ฝึกออกแบบผังฟาร์ม
12:30 - 13:30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ที่ปรุงมาจากวัตถุดิบอินทรีย์
   
ช่วงบ่าย  
13:30 – 14:30 น. ปรับปรุงดินอย่างไรให้ได้ผล เรียนรู้คุณสมบัติของดินที่เหมาะกับการเพาะปลูก และการเพาะปลูกพืชที่เหมาะดินแต่ละแบบ
 • ฝึกปรับปรุงดิน แต่ละแบบให้เหมาะสมกับระบบการเพาะปลูก
14:30 – 16:00 น.
(15:30 น. รับประทานอาหารว่าง และ เครื่องดื่มธรรมชาติจากข้าวสีเข้ม)
ใช้จุลินทรีย์ให้ได้ผลดีในระบบเพาะปลูก
 • เรียนรู้บทบาท และหน้าที่ของจุลินทรีย์ต่อดินและพืช
 • ​ฝึกทำจุลินทรีย์ การเพาะเลี้ยง และการนำไปใช้ในระบบการเพาะปลูก
16:00 - 17:00 น. การเก็บ-เพาะเมล็ดพันธุ์
 • เรียนรู้ความสำคัญ และการเก็บรักษาของเมล็ดพันธุ์
 • ฝึกคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ และการเพาะปลูก
17:00 น. รับประทานอาหารเย็น และเดินทางเข้าที่พัก/เดินทางกลับ

วันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2564:
 
ช่วงเช้า  
07:30 น. รับประทานอาหารเช้า
08:30 – 12:00 น.
(10:30 น. รับประทานอาหารว่าง ที่เป็นผลิตผลจากเกษตรอินทรีย์ของฟาร์ม)
ดูงานสวนเกษตรอินทรีย์ดี๊ดี (ต.คลองโยง) โดย คุณกนกพล เอี่ยมสุข

การออกแบบแปลง จากวัสดุเหลือใช้
 • การวางผังฟาร์ม การทำแปลงปลูกจากวัสดุใกล้ตัว หรือวัสดุเหลือใช้
เครื่องมือลดแรง ลดเวลา ลดต้นทุนในการเพาะปลูก
 • เครื่องมือลดเวลา ลดแรงงานเครื่องมือประดิษฐ์ใหม่ เพื่อจัดการฟาร์มอย่าง Smart
การทำปุ๋ยจากวัสดุเหลือใช้ (ZERO Waste) เพาะเมล็ด และการเพาะปลูกให้ได้ผล
 
12:00 – 13:30 น. รับประทานอาหารกลางวันเพื่อสุขภาพที่ปรุงมาจากวัตถุดิบอินทรีย์ 
   
ช่วงบ่าย  
13:30 – 14:30 น. ปุ๋ยหมักแบบกลับกองจากวัสดุเหลือใช้ (ZERO Waste) 
 • ฝึกทำปุ๋ยหมักแบบกลับกองจากวัสดุเหลือใช้ (ZERO Waste) ใช้ได้ภายใน 25 วัน พร้อมธาตุอาหารที่เหมาะกับการเพาะปลูกพืช
   
14:30 – 15:30 น.
สรุปบทเรียน และถามตอบกับผู้เชี่ยวชาญ
 • สรุปประเด็นการออกแบบผังฟาร์ม โดย อ.ชูเกียรติ โกแมน
 • ผู้อบรมถาม-ผู้เชี่ยวชาญตอบ กับ อ.ชูเกียรติ โกแมน และคุณกนกพล เอี่ยมสุข
เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม
 1. เกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจในอาชีพเกษตรวิถีธรรมชาติ
 2. เป็นผู้ที่มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 3. เป็นผู้ที่มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพเกษตรกร
 4. มีสัญชาติไทย
 5. สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวที่อาจเป็นอันตรายตต่อสุขภาพร่างกายเมื่อเข้าสู่การฝึกภาคสนาม
 6. ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถ จิตฟั่นเฟืองไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง
ที่พัก อาหารและการเตรียมตัว
 
ที่พัก 
 1. บ้านเคียงนา ทีมงานเตรียมสถานที่กางเต้นท์และเต้นท์ (ขนาดสำหรับ 1 ท่าน) รวมทั้งเครื่องนอนสำหรับผู้เข้าอบรม หรือสามารถนำเต้นท์และเครื่องนอนมาเองได้ 
 2. โรงแรมแนะนำ ท่านใดที่ไม่สะดวกพักที่บ้านเคียงนา สามารถจองที่พักบริเวณใกล้เคียงกับบ้านเคียงนาได้ 
(1) บ้านไร่โฮมสเตย์@ลำพญา เบอร์ติดต่อ: 081 880 2394, 081 856 6939
(2) กุลนที โฮมสเตย์ นครปฐม เบอร์ติดต่อ: 081 659 7371, 081 721 4874
(3) บ้านสวนรีสอร์ท นครปฐม เบอร์ติดต่อ: 094 402 3348, 034 310 316
(4) ที่พักบริเวณมหาวิทยาลัยมหิดล ห่างจากบ้านเคียงนาประมาณ 30 กิโลเมตร 

อาหาร
 • ทีมงานเตรียมอาหารสำหรับผู้เข้าอบรมครบทุกมื้อตลอด 2 วันที่อบรม 
 • ผู้เข้าร่วมอบรมเตรียมขวดน้ำ หรือกระติกน้ำดื่มมาด้วย
หมายเหตุ
 • ควรเตรียมหมวกและเสื้อคลุมกันแดด หากท่านใดมีโรคประจำตัวควรเตรียมยาส่วนตัวมาให้พร้อม 
ค่าใช้จ่ายในการอบรม
 • ค่าใช้จ่าย 2,000 บาท/ 2 วัน