Responsive image Responsive imageกำหนดการอบรมหลักสูตร “ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรอินทรีย์” ณ บริษัท ศาลานา ออแกนิค วิลเลจ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2566:
 
ช่วงเช้า  
08:00 – 08:30 น. ลงทะเบียนผู้เข้าอบรม
08:30 – 09:00 น. ทำความรู้จักกัน แนะนำตัว 
09:00 – 10:30 น.
 
รู้จักการออกแบบโมเดลธุรกิจด้วย Business Model Canvas
 • เรียนรู้พื้นฐาน องค์ประกอบ และความสำคัญของการออกแบบโมเดลธุรกิจ
10:30 – 10:45 น. รับประทานอาหารว่าง
10:45 – 12:00 น.
กรณีศึกษา/ตัวอย่าง ธุรกิจที่น่าสนใจ
 • เรียนรู้การออกแบบโมเดลธุรกิจจากกรณีศึกษา/ตัวอย่างธุรกิจที่นำ  Business Model Canvas มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการวางแผนการทำธุรกิจ
12:00 – 13:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
   
ช่วงบ่าย  
13:00 – 14:30 น.
 
วิเคราะห์การตลาดเกษตรอินทรีย์ตาม Business Model Canvas
 • การตลาดที่มีผู้บริโภคเป็นศูนย์กลาง ได้แก่ วิเคราะห์กลุ่มลูกค้า การดูแลลูกค้า ช่องทางการขายสินค้าบริการ
14:30 – 14:45 น. รับประทานอาหารว่าง
14:45 – 16:30 น. วิเคราะห์การตลาดเกษตรอินทรีย์ตาม Business Model Canvas
 • การกำหนดคุณค่าของผลิตภัณฑ์อย่างสร้างสรรค์ 

วันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2566:
 
ช่วงเช้า  
08:30 – 09:00 น. รับประทานอาหารเช้า
09:00 – 10:30 น. วิเคราะห์การตลาดเกษตรอินทรีย์ตาม Business Model Canvas
 • การจัดการทรัพยากร กิจกรรม และพันธมิตรที่ช่วยขับเคลื่อนธุรกิจ
10:30 – 10:45 น. รับประทานอาหารว่าง
10:45 – 12:00 น. วิเคราะห์การตลาดเกษตรอินทรีย์ตาม Business Model Canvas
 • การประเมินความคุ้มค่าของธุรกิจด้วยโครงสร้างต้นทุนและรายได้
12:00 – 13:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
   
ช่วงบ่าย  
13:00 – 14:30 น. Design Your Business Model Canvas 
 • ออกแบบโมเดลธุรกิจของตัวเองด้วย Business Model Canvas
14:30 – 14:45 น. รับประทานอาหารว่าง
14:45 – 16:30 น. แลกเปลี่ยน-เรียนรู้ประสบการณ์การทำธุรกิจเกษตรอินทรีย์
 • ถาม-ตอบ/ขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ
 • สรุปการอบรม
16:30 น. ผู้เข้าอบรมเดินทางกลับ

** กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง ตามความเหมาะสม **

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม
 1. เกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจในอาชีพเกษตรวิถีธรรมชาติ
 2. เป็นผู้ที่มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 3. เป็นผู้ที่มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพเกษตรกร
 4. มีสัญชาติไทย
 5. สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพร่างกายเมื่อเข้าสู่การฝึกภาคสนาม
 6. ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถ จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง
ที่พัก อาหารและการเตรียมตัว
 
ที่พัก 

      โรงแรมแนะนำ 
(1) บ้านไร่โฮมสเตย์@ลำพญา เบอร์ติดต่อ: 081 880 2394, 081 856 6939
(2) กุลนที โฮมสเตย์ นครปฐม เบอร์ติดต่อ: 081 659 7371, 081 721 4874
(3) บ้านสวนรีสอร์ท นครปฐม เบอร์ติดต่อ: 094 402 3348, 034 310 316
(4) LOFT Salaya เบอร์ติดต่อ: 082 580 5005
(5) The Palm Hotel  เบอร์ติดต่อ: 061 525 2099
(6) 24 พอชเทลศาลายา  เบอร์ติดต่อ: 082 890 4779 

อาหาร
 • ทีมงานเตรียมอาหารสำหรับผู้เข้าอบรมครบทุกมื้อตลอด 2 วันที่อบรม 
 • ผู้เข้าร่วมอบรมเตรียมขวดน้ำ หรือกระติกน้ำดื่มมาด้วย
หมายเหตุ
 • ควรเตรียมหมวกและเสื้อคลุมกันแดด หากท่านใดมีโรคประจำตัวควรเตรียมยาส่วนตัวมาให้พร้อม 
ค่าใช้จ่ายในการอบรม
 • ค่าใช้จ่าย 1,500 บาท/ 2 วัน
*** สอบถามรายละเอียดการอบรมเพิ่มเติมได้ที่ 098-2499143   Line@salana_learning ***