Responsive image Responsive image


กำหนดการอบรมหลักสูตร “เกษตรอินทรีย์ วิถีเพอร์มาคัลเจอร์” ณ เดอะ อาร์จีศาลายา กอล์ฟ รีสอร์ต และสวนเกษตรอินทรีย์ดี๊ดี

วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567:
 
ช่วงเช้า  
08:00 – 08:30 น. ผู้เข้าอบรมลงทะเบียน ณ เดอะ อาร์จีศาลายา กอล์ฟ รีสอร์ต
08:30 – 09:00 น. ทำความรู้จักกันและสำรวจความคาดหวัง 
09:00 – 10:30 น.
 
การทำเกษตรแบบเพอร์มาคัลเจอร์ (Permaculture) 
โดย อ.ชูเกียรติ โกแมน
 • เข้าใจระบบนิเวศเกษตร
 • วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อระบบนิเวศเกษตรในฟาร์ม
 • หลักจริยธรรมการทำเกษตรแบบวิถีเพอร์มาคัลเจอร์ 
10:30 – 10:45 น. รับประทานอาหารว่าง
10:45 – 12:00 น. การออกแบบผังฟาร์ม
 • หลักการออกแบบผังฟาร์ม
 • การสำรวจทรัพยากรภายในฟาร์ม
 • การจัดองค์ประกอบ และวางระบบภายในฟาร์ม
12:00 – 13:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
   
ช่วงบ่าย  
13:00 – 14:30 น.
 
ปรับปรุงดินอย่างไรให้ได้ผล
 • องค์ประกอบสำคัญของดินที่เหมาะกับการเพาะปลูก 
 • การปรับปรุงดินและการเพิ่มอินทรียวัตถุในดิน
 • การทำปุ๋ยหมักแบบกลับกอง
14:30 – 14:45 น. รับประทานอาหารว่าง
14:45 – 16:30 น.  ใช้จุลินทรีย์ให้ได้ผลดีในระบบเพาะปลูก
 • เรียนรู้บทบาท หน้าที่และความสำคัญของจุลินทรีย์
 • วิธีการนำจุลินทรีย์ในท้องถิ่นไปใช้ในระบบการเพาะปลูก
 • Workshop การเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ 
16:30 น. ผู้เข้าอบรมเดินทางกลับ

วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567:
 
ช่วงเช้า  
08:00 – 08:30 น.
ผู้เข้าอบรมพบกันที่สวนเกษตรอินทรีย์ดี๊ดี
08:30 – 10:30 น. เยี่ยมชมสวนเกษตรอินทรีย์ดี๊ดี โดยคุณกนกพล เอี่ยมสุข
 • การบริหารจัดการสวนเกษตรอินทรีย์ดี๊ดี ในด้านการออกแบบพื้นที่ฟาร์ม รูปแบบและโครงสร้างแปลงปลูก ระบบน้ำ การวางแผนการเพาะปลูก การทำปุ๋ยหมักจากวัสดุเหลือใช้ภายในฟาร์ม เครื่องมืออุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ใช้ในฟาร์ม 
10:30 – 10:45 น. รับประทานอาหารว่าง
10:45 – 11:45 น. Workshop การทำปุ๋ยหมักแบบกลับกองจากวัสดุเหลือใช้ในฟาร์ม โดย อ.ชูเกียรติ โกแมน
11:45 – 13:00 น. ผู้เข้าอบรมเดินทางมารับประทานอาหารกลางวัน ที่ เดอะ อาร์จีศาลายา กอล์ฟ รีสอร์ต
   
ช่วงบ่าย  
13:00 – 14:30 น. รู้จักมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ โดยคุณอภิญญา โชคบัณฑิต
 • ประเภทของมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
 • ข้อกำหนดมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
 • แนวทางการขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
 • กรณีศึกษา ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรอินทรีย์
14:30 – 14:45 น. รับประทานอาหารว่าง
14:45 – 16:30 น.
การเก็บ-เพาะเมล็ดพันธุ์ โดย อ.ชูเกียรติ โกแมน
 • รู้จักเมล็ดพันธุ์ที่มีขายตามท้องตลาด
 • การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์
ถาม-ตอบ/ขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ
สรุปการอบรม
16:30 น. ผู้เข้าอบรมเดินทางกลับ

** กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง ตามความเหมาะสม **

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม
 1. เกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจในอาชีพเกษตรวิถีธรรมชาติ
 2. เป็นผู้ที่มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 3. เป็นผู้ที่มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพเกษตรกร
 4. มีสัญชาติไทย
 5. สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพร่างกายเมื่อเข้าสู่การฝึกภาคสนาม
 6. ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถ จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง
ที่พัก อาหารและการเตรียมตัว
 
ที่พัก 

      โรงแรมแนะนำ 
(1) บ้านไร่โฮมสเตย์@ลำพญา เบอร์ติดต่อ: 081 880 2394, 081 856 6939
(2) กุลนที โฮมสเตย์ นครปฐม เบอร์ติดต่อ: 081 659 7371, 081 721 4874
(3) บ้านสวนรีสอร์ท นครปฐม เบอร์ติดต่อ: 094 402 3348, 034 310 316
(4) LOFT Salaya เบอร์ติดต่อ: 082 580 5005
(5) The Palm Hotel  เบอร์ติดต่อ: 061 525 2099
(6) 24 พอชเทลศาลายา  เบอร์ติดต่อ: 082 890 4779 
(7) เดอะ อาร์จีศาลายา กอล์ฟ รีสอร์ต เบอร์ติดต่อ 086-3398946 (แจ้งว่าเป็นผู้สมัครอบรม) ห้องพักราคาพิเศษ 1,200.- (ปกติ 1400.-)

อาหาร
 • ทีมงานเตรียมอาหารสำหรับผู้เข้าอบรมครบทุกมื้อตลอด 2 วันที่อบรม 
 • ผู้เข้าร่วมอบรมเตรียมขวดน้ำ หรือกระติกน้ำดื่มมาด้วย
หมายเหตุ
 • ควรเตรียมหมวกและเสื้อคลุมกันแดด หากท่านใดมีโรคประจำตัวควรเตรียมยาส่วนตัวมาให้พร้อม 
ค่าใช้จ่ายในการอบรม
 • ค่าใช้จ่าย 1,500 บาท/ 2 วัน
** ผู้เข้าร่วมอบรมจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 อย่างน้อย 2 เข็ม และมีผลการตรวจ ATK ไม่เกิน 72 ชั่วโมง ก่อนเข้าร่วมอบรม **
** กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความเหมาะสมตามสถานการณ์**

*** สอบถามรายละเอียดการอบรมเพิ่มเติมได้ที่ 098-2499143   Line@salana_learning ***