Responsive image Responsive imageกำหนดการอบรม “การออกแบบผังฟาร์มตามหลักเพอร์มาคัลเจอร์” ณ โครงการศาลานา และ A Little Farmer Organic Farm   

วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2567:

 
ช่วงเช้า  
08:00 – 08:30 น. ลงทะเบียนผู้เข้าอบรม
08:30 – 09:00 น. ทำความรู้จักกันและสำรวจความคาดหวัง 
09:00 – 10:00 น.
 
พื้นฐานการทำเกษตรวิถีเพอร์มาคัลเจอร์ (Permaculture) 
 • เข้าใจระบบนิเวศเกษตร
 • วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อระบบนิเวศเกษตรในฟาร์ม
 • หลักจริยธรรมการทำเกษตรแบบวิถีเพอร์มาคัลเจอร์ 
10:00 – 10:30 น. รับประทานอาหารว่าง
10:30 – 12:00 น. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเพาะปลูกและปศุสัตว์ 

วิทยากร : อ.ชูเกียรติ โกแมน
 • การกำหนดเป้าหมายการทำฟาร์ม
 • ปัจจัยที่สำคัญในการเพาะปลูกและปศุสัตว์
 • การแก้ไขปัญหาเรื่องดิน การเติมอินทรียวัตถุ 
 • การเตรียมความพร้อมในการรับมือกับภัยธรรมชาติ 
12:00 – 13:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
   
ช่วงบ่าย  
13:00 – 14:30 น.
 
การออกแบบพื้นที่เกษตรกรรมแบบเพอร์มาคัลเจอร์
 • กำหนดกิจกรรมหลักภายในฟาร์ม เช่น ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ ทำปุ๋ยหมัก ฯลฯ
 • จัดองค์ประกอบของแต่ละกิจกรรมให้สัมพันธ์กัน
  - การจัดองค์ประกอบของฟาร์ม เช่น ที่อยู่อาศัย แปลงนา แปลงผัก ปศุสัตว์ ฯลฯ ให้อยู่ในตำแหน่งที่มีความสัมพันธ์และเอื้อประโยชน์ต่อกัน
14:30 – 14:45 น.   รับประทานอาหารว่าง
14:45 – 16:30 น. การออกแบบพื้นที่เกษตรกรรมแบบเพอร์มาคัลเจอร์ (ต่อ)การวางระบบภายในฟาร์ม
 • การวางระบบภายในฟาร์ม
  - ระบบโครงสร้าง (โรงเรือนปลูกพืช โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ วัสดุการทำแปลง)
  - ระบบการกักเก็บและการจัดการน้ำ เช่น แหล่งน้ำ การคำนวณการใช้น้ำในฟาร์ม รูปแบบการกักเก็บน้ำ รูปแบบการจ่ายน้ำในฟาร์ม
  - การใช้เทคโนโลยีภายในฟาร์ม เช่น โซล่าเซลล์ การควบคุมระบบการรดน้ำ โรงเรือนระบบ Evaporative

วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2567:
 
ช่วงเช้า สถานที่ : A Little Farmer Organic Farm 
09:00 – 10:30 น.
 
การสำรวจทรัพยากรในฟาร์ม

วิทยากร : นางสาวสาริสา นามสิน
 • แหล่งน้ำ
 • ชนิดของดิน
 • ลักษณะทางภูมิศาสตร์
 • ลักษณะทางภูมิอากาศ
 • ทิศทางของแสงอาทิตย์
 • ทิศทางของลม
 • สภาพแวดล้อมใกล้เคียง
10:30 - 10:45 น. รับประทานอาหารว่าง
10:45 - 12:00 น. สรุปข้อมูลจากการสำรวจทรัพยากรในฟาร์มร่วมกัน
12:00 - 13:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
ช่วงบ่าย สถานที่ : ห้องประชุม ร้านครัวระเบียงโรงนา (ใกล้กับ A Little Farmer Organic Farm)
13:00 – 16:00 น.
(14:30 น. รับประทานอาหารว่าง)
ทดลองออกแบบผังฟาร์ม

วิทยากร : อ.ชูเกียรติ โกแมน 
 • ทดลองออกแบบผังฟาร์ม
 • นำเสนอผังฟาร์ม แลกเปลี่ยน-เรียนรู้ประสบการณ์การทำเกษตรกรรม
 • ถาม-ตอบ/ขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ
 • แนะนำโปรแกรม Sketch up หรือโปรแกรมอื่น ๆ เพื่อการออกแบบผังฟาร์ม
16:00 – 16:30 น. สรุปบทเรียน / เดินทางกลับ

** กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง ตามความเหมาะสม **

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม
 1. เกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจในอาชีพเกษตรวิถีธรรมชาติ
 2. เป็นผู้ที่มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 3. เป็นผู้ที่มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพเกษตรกร
 4. มีสัญชาติไทย
 5. สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพร่างกายเมื่อเข้าสู่การฝึกภาคสนาม
 6. ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถ จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง
ที่พัก อาหารและการเตรียมตัว
 
ที่พัก 

      โรงแรมแนะนำ 
(1) บ้านไร่โฮมสเตย์@ลำพญา เบอร์ติดต่อ: 081 880 2394, 081 856 6939
(2) กุลนที โฮมสเตย์ นครปฐม เบอร์ติดต่อ: 081 659 7371, 081 721 4874
(3) บ้านสวนรีสอร์ท นครปฐม เบอร์ติดต่อ: 094 402 3348, 034 310 316
(4) LOFT Salaya เบอร์ติดต่อ: 082 580 5005
(5) The Palm Hotel  เบอร์ติดต่อ: 061 525 2099
(6) 24 พอชเทลศาลายา  เบอร์ติดต่อ: 082 890 4779 
(7) เดอะ อาร์จีศาลายา กอล์ฟ รีสอร์ต เบอร์ติดต่อ 086-3398946 (แจ้งว่าเป็นผู้สมัครอบรม) ห้องพักราคาพิเศษ 1,200.- (ปกติ 1400.-)

อาหาร
 • ทีมงานเตรียมอาหารสำหรับผู้เข้าอบรมครบทุกมื้อตลอด 2 วันที่อบรม 
 • ผู้เข้าร่วมอบรมเตรียมขวดน้ำ หรือกระติกน้ำดื่มมาด้วย
หมายเหตุ
 • ควรเตรียมหมวกและเสื้อคลุมกันแดด หากท่านใดมีโรคประจำตัวควรเตรียมยาส่วนตัวมาให้พร้อม 
ค่าใช้จ่ายในการอบรม
 • ค่าใช้จ่าย 1,500 บาท/ 2 วัน
** ผู้เข้าร่วมอบรมจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 อย่างน้อย 2 เข็ม และมีผลการตรวจ ATK ไม่เกิน 72 ชั่วโมง ก่อนเข้าร่วมอบรม **
** กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความเหมาะสมตามสถานการณ์**

*** สอบถามรายละเอียดการอบรมเพิ่มเติมได้ที่ 098-2499143   Line@salana_learning ***