Responsive image Responsive imageวันเสาร์ที่ 12 กันยายน
 2563:
 
ช่วงเช้า  
08:30 – 09:00 น. ทำความรู้จักกันและสำรวจความคาดหวัง โดย เจ้าหน้าที่โครงการศาลานา
 • ทำไมเราต้องออกแบบฟาร์ม
 • ทำความรู้จักและสำรวจความคาดหวังของการมาอบรม
09:00 – 12:00 น.
(10:30 น. รับประทานอาหารว่าง)
บรรยายและแลกเปลี่ยน โดย อาจารย์สุขสรรค์ กันตรี (มูลนิธิข้าวขวัญ)
 • รู้จักดิน และวิธีการปรุงดิน
 • รู้จักข้าว
 • การคัดพันธุ์ข้าวปลูก
12:00 – 13:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
   
ช่วงบ่าย  
13:00 – 14:30 น.
 
บรรยายและแลกเปลี่ยน โดย คุณณรงค์ กลิ่นถือศีล และ คุณชำนาญ ด้วงโสน
 • รู้จักขั้นตอนการทำนา และเครื่องมือในการทำนา
 • การเตรียมนา
 • การเตรียมพันธุ์ข้าว การเพาะกล้า สำหรับทำนาแต่ละประเภท (นาดำ นาโยน นาหว่าน)
 • วิธีการทำนาแต่ละประเภท (นาดำ นาโยน นาหว่าน)
 • การเก็บเกี่ยวให้เหมาะสม
 • เครื่องมือในการทำนาในแต่ละขั้นตอน
 • เครื่องกำจัดวัชพืชในนาดำ
14:30 – 14:45 น. รับประทานอาหารว่าง
14:45 – 17:30 น. ปฏิบัติการ โดย คุณณรงค์ กลิ่นถือศีล และ คุณชำนาญ ด้วงโสน
 • ปฏิบัติการทำนาอินทรีย์
 • การไถนาและการเตรียมดิน
 • การทำนาโยน และนาดำ
18:00 น. รับประทานอาหารเย็น

วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2563:
 
ช่วงเช้า  
07:00 น. รับประทานอาหารเช้า
08:00 น. เดินทางจากบ้านเคียงนาไปยัง ศพก.แหลมบัว
08:30 – 12:00 น.
(10:30 น. รับประทานอาหารว่าง) 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และลงมือปฏิบัติ โดย คุณณรงค์ กลิ่นถือศีล
 • แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิควิธีในการทำนาอินทรีย์อย่างไรให้ได้ผลกับชาวนาผู้ใส่ยีนส์ปลดหนี้
 1. การวางแผนและเทคนิคในการบริหารจัดการน้ำ
 2. เทคนิควิธีในการปรับปรุงบำรุงดินโดยชีววิธี
  - รู้จักคุณสมบัติของดินตามภูมิประเทศ
  - การบำรุงดินโดยใช้ปุ๋ยพืชสด : เทคนิคการปลูกพืชบำรุงดิน และการนำไปใช้ประโยชน์
  - การทำจุลินทรีย์ และปุ๋ยจากทรัพยากรที่มีอยู่ในแปลงฟาร์ม
 3. เทคนิควิธีในการจัดการศัตรูในนาข้าว
  - รู้จักศัตรูข้าว
  - การจัดการระบบนิเวศในแปลงนา
  - การจัดการศัตรูพืชเพื่อรักษาระบบนิเวศในแปลงนา 
12:00 – 13:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
   
ช่วงบ่าย  
13:00 – 13:30 น. เดินทางกลับโครงการศาลานา
13:30 – 14:00 น. บรรยายและแลกเปลี่ยน โดย ดร.อรนุช หน่อแก้ว 
 • คุณประโยชน์ของข้าวและการเลือกบริโภคให้เหมาะสมกับตัวเอง
  - คุณลักษณะทางกายภาพและคุณค่าทางโภชนาการข้าวแต่ละสายพันธุ์
14:00 – 15:00 น. บรรยายและแลกเปลี่ยน โดย คุณกนกพร ดิษฐจันทร์ และกลุ่มเกษตรอินทรีย์อำเภออู่ทอง
 • การสร้างมูลค่าเพิ่มให้ข้าว
  - แนวทางการพัฒนา/แปรรูปข้าว/แป้งข้าว
  - การแปรรูปข้าวในระดับครัวเรือนและระดับกลุ่ม
15:00 - 16:00 น. บรรยายและแลกเปลี่ยน โดย ทีมการตลาด ศาลานา ออแกนิค วิลเลจ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด 
 • แนวโน้มและช่องทางการตลาดข้าวอินทรีย์และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว
16:00 - 16:30 น. Workshop สรุปบทเรียนที่ได้จากการเรียนรู้ โดย คุณณรงค์ กลิ่นถือศีล และทีมงานศาลานา
16:30 น.  เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม
 1. เกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจในอาชีพเกษตรวิถีธรรมชาติ
 2. เป็นผู้ที่มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 3. เป็นผู้ที่มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพเกษตรกร
 4. มีสัญชาติไทย
 5. สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวที่อาจเป็นอันตรายตต่อสุขภาพร่างกายเมื่อเข้าสู่การฝึกภาคสนาม
 6. ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถ จิตฟั่นเฟืองไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง
ที่พัก อาหารและการเตรียมตัว
 
ที่พัก 
 1. บ้านเคียงนา ทีมงานเตรียมสถานที่กางเตนท์และเต้นท์ (ขนาดสำหรับ 1 ท่าน) รวมทั้งเครื่องนอนสำหรับผู้เข้าอบรม หรือสามารถนำเต้นท์และเครื่องนอนมาเองได้ 
 2. โรงแรมแนะนำ ท่านใดที่ไม่สะดวกพักที่บ้านเคียงนา สามารถจองที่พักบริเวณใกล้เคียงกับบ้านเคียงนาได้ 
(1) บ้านไร่โฮมสเตย์@ลำพญา เบอร์ติดต่อ: 081 880 2394, 081 856 6939
(2) กุลนที โฮมสเตย์ นครปฐม เบอร์ติดต่อ: 081 659 7371, 081 721 4874
(3) บ้านสวนรีสอร์ท นครปฐม เบอร์ติดต่อ: 094 402 3348, 034 310 316
(4) ที่พักบริเวณมหาวิทยาลัยมหิดล ห่างจากบ้านเคียงนาประมาณ 30 กิโลเมตร 

อาหาร
 • ทีมงานเตรียมอาหารสำหรับผู้เข้าอบรมครบทุกมื้อตลอด 2 วันที่อบรม 
 • ผู้เข้าร่วมอบรมเตรียมขวดน้ำ หรือกระติกน้ำดื่มมาด้วย
หมายเหตุ
 • ควรเตรียมหมวกและเสื้อคลุมกันแดด หากท่านใดมีโรคประจำตัวควรเตรียมยาส่วนตัวมาให้พร้อม 
ค่าใช้จ่ายในการอบรม
 • ค่าใช้จ่าย 2,000 บาท/ 2 วัน